Všeobecné obchodné podmienky

Vážený hosť!

Ďakujeme, že ste si vybrali Penzión *44 za Váš prechodný domov. Dúfame, že prežijete krásne chvíle u nás, ako aj v Banskej Bystrici. Vynasnažíme sa čo najviac spríjemniť Váš pobyt. Preto by sme Vás radi informovali o poskytovaných službách, za čo ručíme a aké povinnosti má hosť/klient voči nám. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a Penziónom *44, a ktoré Vašou rezerváciou akceptujete.

I.
Oblasť platnosti

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy o prenechaní izieb na ubytovanie uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia spoločnosťou H44, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľom“) a klientom (ďalej len „klient“). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené prevádzkovateľom.

II.
Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

 1. Zmluva vzniká prevzatím žiadosti /rezervácie/ klienta písomne a to osobne, faxom alebo elektronicky prevádzkovateľom. Závisí od slobodnej vôle prevádzkovateľa, či rezerváciu písomne potvrdí. Kúpna zmluva, t.j. objednávka zaväzuje prvádzkovateľa až po jej písomnom potvrdení. Údaje v písomnej akceptácii objednávky sú pre obe strany záväzné.
 2. Zmluvní partneri sú prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a zákazník – klient. Pokiaľ pre zákazníka objednávala ubytovanie tretia osoba, ručí táto voči prevádzkovateľovi spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ nepredloží príslušné vyhlásenie.
 3. Podnájom alebo ďalší prenájom prenechaných izieb ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas prevádzkovateľa. Všetky nároky voči prevádzkovateľovi sa premlčujú za tri roky od začiatku pravidelnej premlčacej doby v závislosti od vedomosti /§ 101 Občianskeho zákonníka/. Nároky na náhradu škody sa premlčujú nezávisle od vedomosti za tri roky. Skrátenie premlčania neplatí pri nárokoch, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností prevádzkovateľa.

III.
Odovzdanie a vrátenie izby

 1. Klient nezískava žiadny nárok na danie k dispozícii určitých izieb.
 2. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, klientovi sú k dispozícii rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient nemá žiadny nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.
 3. Izby musia byť uvoľnené a odovzdané späť prevádzkovateľovi v dohodnutý deň odjazdu, najneskôr do 10.00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby, do 18,00 hod. môže prevádzkovateľ účtovať 50% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny), od 18,00 hod. 100% plnej ceny ubytovania (cenníkovej ceny). Zmluvné nároky klienta sa týmto nezakladajú. Závisí od slobodnej vôle klient dokázať, že prevádzkovateľovi nevznikla žiadna alebo vznikla podstatne menšia škoda.
 4. Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

IV.
Ceny a platba

 1. Dohodnutá cena a služby, ktorú má klient platiť, vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené v recepcii, izbe alebo webovej stránke. Klient je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny. Toto platí aj pre služby a výdavky prevádzkovateľa voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.
 2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty
 3. Ak klient platí v hotovosti, bude cena za ubytovanie zinkasovaná pri jeho príchode.
 4. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa. Pri oneskorení platby si prevádzkovateľ účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky. Prípadné prevádzkovateľom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, čí prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby. Takéto nejasnosti sa riešia zvlášť ako reklamácia v lehote do 14 dní a budú riešené separátne dobropisom resp. fakturáciou.

V.
Ručenie

 1. Klient ručí za všetky škody, ktoré prevádzkovateľovi spôsobil on alebo klientovi hostia či iné osoby ním poverené, a tieto škody prevádzkovateľovi nahradí v plnej výške.
 2. Prevádzkovateľ ručí za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená jeho vina, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.
 4. Prevádzkovateľ v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť za cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod.

VI.
Storno podmienky

  Klient môže stornovať rezerváciu písomne (faxom alebo e-mailom) a bez poplatku len vtedy, ak v dostatočnom čase o tom upovedomí dodávateľa. V prípade neskorého zrušenia rezervácie a v prípade nenastúpenia klienta v deň ubytovania má dodávateľ právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:

  Počet dní pred príchodom

  Výška poplatku

  Viac ako 20 dní pred príchodom

  Bez storno poplatku

  20 – 14 dní

  25 %

  13 –7 dní

  50 %

  6 – 2 dní

  75 %

  1 deň a v deň príchodu

  100 %

VII.
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Objednávateľ ubytovania (klient) súhlasí, aby osobné údaje, ktoré uvádza, boli spracúvané prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia - H44, s.r.o., Horná 44, Banská Bystrica, IČO: 36 053 112 - v súlade s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Objednávateľ ubytovania (klient) zároveň prehlasuje, že je splnomocnený konať aj za ostatné osoby uvedené v objednávke (rezervácii) ubytovania, čo potvrdzuje súhlasom s obchodnými podmienkami.

VIII.
Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak klient - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má klient právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia ako predávajúcim je:
  a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk a adr@soi.sk
  b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 3. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

IX.
Ostatné

 1. Zvieratá nesmú byť prinesené do ubytovacieho zariadenia.
 2. Nájdené veci sa klientovi zasielajú len na základe písomnej žiadosti. Uskladňujú sa v penzióne jeden mesiac. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
 3. Pobyt klientov v ubytovacom zariadení ďalej upravuje “Ubytovací poriadok Penziónu *44 v Banskej Bystrici”, ktorý je pre klientov záväzný bez výnimky.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich prevádzkovateľ písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia zákazníkom sú neúčinné.
 2. Miesto plnenia a platby je sídlo prevádzkovateľa.
 3. Výlučné sídlo súdu - aj pri sporoch pre šeky a zmenky - je v obchodnom styku sídlo prevádzkovateľa.
 4. Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.
 5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými resp. neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.
 6. Použitie názvu alebo loga prevádzkovateľa pre médiá, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

Platí od 1.2. 2016